Kasza orkiszowa półekspandowana

Produkt Earl Grey Packshot
Opakowanie sypkie
300 g
Opis

Ka­­sza orkiszowa to do­­sko­­na­­ły do­­da­­tek do obia­­du, a ta­k­że po­­mysł na py­sz­ne da­­nie z wa­­rzy­­wa­­mi czy sło­d­ki de­­ser. Dzię­­ki in­­no­­wa­­cy­j­nej me­­to­­dzie pó­­łe­k­spa­n­do­­wa­­nia, pod­czas któ­­rej zia­r­na pod­da­­wa­­ne są dzia­­ła­­niu go­­rą­­cej pa­­ry wo­d­nej wy­­zwa­­la­­nej pod wy­­so­­kim ci­­śnie­­niem ka­­sze za­­cho­­wu­­ją wię­k­szość wa­r­to­­­ści od­ży­w­czych. Wy­­ma­­ga­­ją je­­dy­­nie za­­la­­nia wo­­dą, bu­­lio­­nem lub mle­­kiem przed spo­­ży­­ciem.

Sposób gotowania

Wsy­­pać po­r­cję pro­­du­k­tu (oko­­ło 50 g) do na­­czy­­nia. Za­­lać wrzą­t­kiem (mle­­kiem lub bu­­lio­­nem) na oko­­ło 2 cm po­­nad po­­ziom zia­­ren. Przy­­kryć na­­czy­­nie, po­­zo­­sta­­wić na oko­­ło 10 mi­­nut, mie­­sza­­jąc co ja­­kiś czas. Od­ce­­dzić i po­­dać.