Płatki jęczmienne pełnoziarniste

Produkt Earl Grey Packshot
Opakowanie sypkie
300 g
Opis

Płatki jęczmienne pełnoziarniste powstają z całych ziaren jęczmienia. W pro­ce­sie pro­duk­cji ca­łe ziar­na są oczysz­cza­ne a na­stęp­nie pod­da­wa­ne za­bie­gom hy­dro­ter­micz­nym i płat­ko­wa­niu. Mają delikatny i neutralny smak. Można je dodawać do wypieków chleba lub bułeczek. Płatki jęczmienne to świetna alternatywa na pożywne śniadanie i idealne urozmaicenie codziennej diety.

Sposób gotowania

Za­go­to­wać pół szklan­ki wo­dy lub mle­ka. Na­stęp­nie wsy­pać pół szklan­ki płat­ków i go­to­wać oko­ło 1-2 mi­nu­ty cią­gle mie­sza­jąc. Płat­ki moż­na przygo­to­wać też bez go­to­wa­nia: oko­ło pół szklan­ki płat­ków za­lać go­rą­cą wo­dą lub mle­kiem, na oko­ło 0,5 cm po­nad po­ziom płat­ków. Po­zo­sta­wić na oko­ło 3 mi­nu­ty, naj­le­piej pod przy­kry­ciem.