Ka­sza gry­cza­na prażona

Produkt Earl Grey Packshot
Opakowanie saszetki
8 x 100 g
Opis

Ka­sza gry­cza­na - po­wsta­je z gry­ki, któ­ra nie jest zbo­żem a ro­śli­ną z ro­dzi­ny rde­sto­wa­tych, ta­kich jak szczaw czy ra­bar­bar. Po­sia­da cha­rak­te­ry­stycz­ny, wy­ra­zi­sty smak. Sta­no­wi do­bre źró­dło biał­ka, błon­ni­ka i ma­gne­zu, któ­ry m.in. przy­czy­nia się do zmniej­sze­nia uczu­cia zmę­cze­nia i znu­że­nia, po­ma­ga w pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu ukła­du ner­wo­we­go i mię­śni. Dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie.
Ka­sza gry­cza­na naj­le­piej sma­ku­je po­da­wa­na z so­sa­mi i ja­ko do­da­tek do mięs. Zna­ko­mi­cie kom­po­nu­je się tak­że z da­nia­mi kuch­ni sta­ro­pol­skiej. W po­łą­cze­niu z bia­łym se­rem two­rzy zna­ko­mi­ty farsz do pie­ro­gów i na­le­śni­ków.

Sposób gotowania

Zanurzyć saszetkę we wrzącej i osolonej wodzie.
Gotować około 15 min na wolnym ogniu pod przykryciem.
Wyjąć saszetkę, odsączyć i podać.