Kasza manna

Produkt Earl Grey Packshot
Opakowanie sypkie
1 kg
Opis

Ka­sza man­na po­wsta­je pod­czas prze­mia­łu psze­ni­cy na mą­kę. Wy­stę­pu­je w po­sta­ci zwy­kłej ka­szy jak i bły­ska­wicz­nej, któ­ra pod­czas pro­duk­cji pod­da­wa­na jest obrób­ce ter­micz­nej. Ka­szę moż­na ja­dać ugo­to­wa­ną na mle­ku ze świe­ży­mi lub su­szo­ny­mi owo­ca­mi, w for­mie cia­ste­czek, plac­ków i klu­se­czek. Do­sko­na­le spraw­dza się tak­że ja­ko za­gęst­nik do zup i skład­nik fa­sze­ro­wa­nych wa­rzyw.

Sposób gotowania

Od­mie­rzyć pól szklan­ki ka­szy man­ny (oko­ło 100 g). Wsy­pać do go­tu­ją­cej wo­dy lub mle­ka i go­to­wać oko­ło 3 mi­nut, od cza­su do cza­su mie­sza­jąc. Ilość wo­dy (lub mle­ka) do ka­szy po­win­na wy­no­sić 4:1