Ryż basmati

Produkt Earl Grey Packshot
Opakowanie szaszetki
4 x 100 g
Opis

Ryż ba­sma­ti - jest to wy­jąt­ko­wo aro­ma­tycz­ny ga­tu­nek ry­żu, ro­sną­cy u podnó­ża Hi­ma­la­jów, uzna­wa­ny za naj­szla­chet­niej­szy ryż na świe­cie. Po­sia­da naj­dłuż­sze i naj­cień­sze ziar­na spo­śród wszyst­kich od­mian ry­żu. Je­go na­zwa w do­słow­nym zna­cze­niu ozna­cza pach­ną­cy. Po ugo­to­wa­niu je­go zia­ren­ka są bia­łe i syp­kie. Zna­ko­mi­cie sma­ku­je z da­nia­mi sma­żo­ny­mi i sa­łat­ka­mi. Ide­al­ny do dań kuch­ni orien­tal­nej.

Sposób gotowania

Za­nu­rzyć sa­szet­kę we wrzą­cej i oso­lo­nej wo­dzie.
Go­to­wać oko­ło 15 min na wol­nym ogniu pod przy­kry­ciem.
Wy­jąć sa­szet­kę, od­są­czyć i po­dać