Ryż naturalny brązowy pełnoziarnisty

Produkt Earl Grey Packshot
Opakowanie szaszetki
4 x 100 g
Opis

Ryż na­tu­ral­ny brą­zo­wy peł­no­ziar­ni­sty - po­wsta­je w wy­ni­ku usu­nię­cia tyl­ko naj­bar­dziej ze­wnętrz­nej łu­ski ziar­na ry­żu. Otrzy­ma­ne ziar­no jest peł­no­ziar­ni­ste, czę­sto zwa­ne tak­że na­tu­ral­nym. Ryż ten jest zna­ko­mi­tym źró­dłem błon­ni­ka. Wspa­nia­le pod­kre­śla smak mięs, ryb i wa­rzyw. I choć go­tu­je się dłu­żej niż np. ryż bia­ły, je­go de­li­kat­ny orze­cho­wy smak i pięk­ny brą­zo­wy ko­lor są war­tym te­go cza­su do­sko­na­łym, ku­li­nar­nym do­zna­niem.

Sposób gotowania

Za­nu­rzyć sa­szet­kę we wrzą­cej i oso­lo­nej wo­dzie.
Go­to­wać oko­ło 30 min na wol­nym ogniu pod przy­kry­ciem.
Wy­jąć sa­szet­kę, od­są­czyć i po­dać.