Kasza pęczak jęczmienny

Produkt Earl Grey Packshot
Opakowanie saszetki
8 x 100 g
Opis

Ka­sza pę­czak jęcz­mien­ny - wy­twa­rza­na jest z obłusz­czo­ne­go jęcz­mie­nia. Zia­ren­ka są ca­łe, po­zba­wio­ne je­dy­nie ze­wnętrz­nej łu­ski. Jest zna­ko­mi­tym źró­dłem biał­ka i błon­ni­ka, zwłasz­cza β-glu­ka­nu, któ­ry ma sil­ne wła­ści­wo­ści ob­ni­ża­ją­ce stę­że­nie złe­go cho­le­ste­ro­lu. Ma dzia­ła­nie chło­dzą­ce, prze­ciw­wi­ru­so­we i prze­ciw­za­pal­ne. Ka­sza ta do­sko­na­le spraw­dza się ja­ko skład­nik grzy­bo­we­go pęczotto. A dzię­ki swo­je­mu de­li­kat­ne­mu sma­ko­wi, ide­al­nie łą­czy się z ciem­ny­mi mię­sa­mi, so­sa­mi tra­dy­cyj­ny­mi da­nia­mi kuch­ni pol­skiej.

Sposób gotowania

Ka­szę wy­płu­kać w du­żej ilo­ści wo­dy. Na­stęp­nie wsy­pać ją do wrzą­cej oso­lo­nej wo­dy i go­to­wać oko­ło 15 mi­nut na ma­łym ogniu, okre­so­wo mie­sza­jąc. Gdy ka­sza bę­dzie mięk­ka, od­ce­dzić ją. Pro­por­cja ka­szy do wo­dy po­win­na wy­no­sić 1:4.