Sorgo białe

Produkt Earl Grey Packshot
Opakowanie saszetki
4 x 100 g
Opis

Sor­go jest jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych zbóż na świe­cie. Wy­wo­dzi się z Afry­ki. Ma słodki, delikatny i orzechowy smak. Po ugotowaniu jest sypkie i doskonale zachowuje swój kształt. Nadaje się do lekkich sałatek w towarzystwie świeżych warzyw. Pysznie smakuje jako dodatek do obiadu z białym mięsem.

Sposób gotowania

Sor­go wy­cią­gnąć z sa­szet­ki, na­mo­czyć w zim­nej wo­dzie ok. 12 go­dzin. Od­są­czyć i ugo­to­wać w świe­żo zmie­nio­nej, oso­lo­nej do sma­ku wo­dzie oko­ło 30 mi­nut na wol­nym ogniu, pod przy­kry­ciem. Za­mie­szać od cza­su do cza­su i uzu­peł­nić wo­dę w ra­zie po­trze­by. Po ugo­to­wa­niu do­sta­wić na 10-20 mi­nut pod przy­kry­ciem aż do cał­ko­wi­te­go wch­ło­nię­cia wo­dy.